Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu “qushee.com

1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Zamawiających w związku z korzystaniem z usług w ramach funkcjonowania Serwisu qushee.com

2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu Toaleta-Myjąca.pl jest EXSQO Anna Pierz z siedzibą w Krakowie, ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie, NIP: 9930675010, Regon: 385133317.

3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu qushee.com, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Zamawiającego oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5

Serwis qushee.com realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Zamawiającego
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

6

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Zamawiającego.

7

 1. Dane osobowe Zamawiającego gromadzone przez Administratora to:
  – imię i nazwisko
  – adres mailowy
  – numer telefonu komórkowego
  – adres do doręczenia zamówienia
  – dane do wystawienia faktury
 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
  – odpowiednie zawarcie i realizację umowy, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w dokumencie dostępnym na stronie www.qushee.com pod nazwą Regulamin qushee.com
  – przesyłanie przez Administratora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy wykonywaniu umowy:
  – firmy kurierskie;
  – wykonawcy dodatkowych części torebki wykonanych na życzenie Zamawiającego,  np. zawieszka czy grawerowany napis zawierający dane;
  – współpracownicy Administratora.

8

Dane osobowe pozostawione w Serwisie qushee.com nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, innym niż wymienione w § 7 pkt 3.

9

 1. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
  – przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
  – dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
  – usunięcia danych
  – ograniczenia przetwarzania danych
  – przenoszenia danych
  – sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 1. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.
 2. Zamawiającemu, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:
  – celów przetwarzania
  – kategorii danych osobowych
  – odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  – planowanego okresu przechowywania danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10

Dane Zamawiającego są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora.

11

 1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez Serwis qushee.com, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie z Serwisu qushee.com).
 2. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Zamawiającego jest Administrator wskazany w § 2.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  – trafniejszego dostosowania zawartości Serwisu qushee.com do preferencji Zamawiającego,
  – usprawnienia korzystania z Serwisu qushee.com poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Zamawiającego,
  – tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Zamawiającego.
 4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

12

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności Serwisu qushee.com, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu qushee.com. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Zamawiających o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

13

W Serwisie qushee.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od qushee.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Zamawiający powinien zapoznać się we własnym zakresie.

Visit Us On PinterestVisit Us On InstagramVisit Us On Facebook