Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego “QUSHEE”

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym qushee.com, należącego do EXSQO Anna Pierz i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Usługodawcą oraz Zamawiającym, wynikających ze złożenia przez Zamawiającego – za pośrednictwem strony internetowej – zamówienia na produkt.
 2. Usługodawcą i Operatorem strony internetowej qushee.com jest EXSQO Anna Pierz z siedzibą w Krakowie przy ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków, NIP: 9930675010
 3. Strona internetowa qushee.com ma na celu umożliwienie sprawnej komunikacji  pomiędzy Zamawiającym, a Usługodawcą, dostarczanie informacji związanych z produktami i złożenie zamówienia.
 4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż zarówno na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.
 5. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Produktów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
 7. Usługa elektroniczna dostarczana przez Operatora polega na  przyznaniu Zamawiającemu dostępu do przestrzeni internetowej, gdzie prezentowane i sprzedawane są produkty oferowane przez Usługodawcę.
 8. Zamawiający akceptuje Regulamin z chwilą złożenia zamówienia oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody na jego brzmienie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 9. Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z usługi elektronicznej oraz strony internetowej qushee.com zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy jako Operatora qushee.com.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki również ich modyfikacji.

§2.
Definicje regulaminowe

 1. Zamawiający/Usługobiorca: Podmiot będący osobą prawną, fizyczną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Sprzedawca/Usługodawca: Podmiot świadczący usługę na rzecz Zamawiającego.
 3. Konsument: Osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Formularz Rejestracji: Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Konto: Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Zamawiającego zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. Newsletter: Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 7. Formularz Zamówienia: Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Sklep Internetowy/Sklep: Sklep Internetowy działający w domenie https://qushee.com.
 9. Produkt: Przedstawiony w Sklepie Internetowym Produkt, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 10. Usługa Elektroniczna/Sprzedaży: Usługa świadczona przez Operatora za pośrednictwem drogi elektronicznej (strony qushee.com) na rzecz Zamawiających na zasadach określonych w Regulaminie.
 11. Umowa Sprzedaży: Umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Zamówienie: Oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną: Wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§ 3.
Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Z panelu wyjściowego, na którym przedstawione są kluczowe informacje dotyczące funkcji strony qushee.com, Zamawiający może przejść do podstrony umożliwiającej złożenie zamówienia.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności niepożądane działania wynikające z przekazania przez Zamawiającego informacji niezgodnych ze stanem faktycznych, skutkujących znaczącym utrudnieniem realizacji zamówienia lub całkowitą niemożliwością jego realizacji.

§ 4.
Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do usługi elektronicznej był ciągły oraz bezpieczny.
 2. Usługodawca usługi elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony qushee.com spowodowane czynnikami, na które Usługodawca nie ma wpływu, między innymi niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy składaniu zamówienia lub innych niezgodności, które powstały wskutek przekazania błędnych danych w formularzu zamówienia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta na stronie qushee.com w wyniku niezachowania ostrożności przy posługiwaniu się loginem i hasłem.

§ 5.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający jest odpowiedzialny za zniszczenie, uszkodzenie, wprowadzenie zmian technicznych lub wizualizalnych, jak również za wszelkie inne szkody inne niż wynikające z wad fabrycznych, dotyczące przekazanych mu Produktów powstałe w okresie od ich odbioru do momentu ewentualnego zwrotu.
 2. Usługobiorca  zobowiązany jest do:
 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;
 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulamin.

§ 6.
Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zamawiający może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym  a Sklepem.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Zamawiającego niezbędnych do dostawy Produktu Zamawiającego oraz wygenerowania Konta.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty oraz ich ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Produktów oraz wystawienia rachunku.
 6. Wysłanie zamówienia przez Zamawiającego (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sklepowi, w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcia do realizacji zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Zamawiającego. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Produktów przez Zamawiającego.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w Sklepie Internetowym i po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia jako wiadomość wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany przy złożeniu zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Zamawiającego zamówienia w przypadku, w którym:
 • Dane teleadresowe Zamawiającego są niezgodne z prawdą
 • Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych tpay.com lub PayPal; lub
 • Płatność nie została uiszczona w określonym czasie
 • Sprzedający nie ma możliwości realizacji zamówienia.
 1. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient nie otrzyma potwierdzenia, oraz zostanie poinformowany, za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, a umowa sprzedaży nie została zawarta. 
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie ma możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w trakcie 3 dni od momentu zawarcia umowy Sprzedaży. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego drogą mailową o niemożności realizacji zamówienia bez podawania przyczyny oraz zwrócenia całości płatności otrzymanej od Zamawiającego w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

§ 7.
Odstąpienie od Umowy

 1. Zamawiający, który jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kierując na adres mailowy support@qushee.com wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępny na stronie qushee.com.
 2. W przypadku gdy Zamawiającym jest Przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

§8.
Dostawa i odbiór

 1. Zamówiony towar dostarczany jest na terenie Unii Europejskiej i poza nią za pośrednictwem firm kurierskich lub do paczkomatów we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Zamówione produkty, których gabaryty przekraczają możliwość odbioru z paczkomatów nie posiadają możliwości doręczenia do paczkomatu.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. W przypadku, gdy zakupiony towar ma zostać wysłany na inny adres niż wskazany przy rejestracji, Zamawiający zobowiązany jest wskazać ten adresu do wysyłki w panelu Sklepu.
 4. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Zamawiającego i kuriera.
 5. W przypadku nieodebrania paczki przez Zamawiającego, zostaje on obciążony kosztem wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedającego.

§9.
Sprzedaż, ceny i płatności

 1. Koszt  dostawy w Polsce pokrywa  Sprzedający jako znak kurtuazji w stosunku do Konsumenta. W przypadku gdy Zamawiającym jest Przedsiębiorca, a Produkt nie jest przeznaczony do użytku własnego, koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy do innych krajów pokrywa Zamawiający według stawki wyświetlonej w trakcie składania Zamówienia.
 2. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w walucie wybranej w Sklepie przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie ma możliwości wyboru, ceny podane są w PLN.
 4. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Zamawiającego. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24  lub PayPal.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§10.
Zwroty i reklamacje

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Produktu nabytego przez Zamawiającego z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Produktów mają charakter przykładowy. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów. Produkty na zamówienie; według specyfikacji Zamawiającego lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 3. Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o pobranie i wypełnienie formularza reklamacji (Pobierz formularz reklamacji), który wraz z Produktem, należy odesłać pod wskazany w nim adres. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Produkt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sklep wyśle do Zamawiającego naprawiony lub nowy Produkt w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep poinformuje o tym Zamawiającego i po wydłuży okres potrzebny na przesłanie Produktu lub zwróci pełną kwotę zapłaconą za Produkt. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zgodnie z § 8. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Zamawiającego i kuriera.
 5. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu na adres korespondencyjny Sklepu (ul. Łużycka 44/35, 30-658 Kraków) oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) oraz zakupionego Produktu (z oryginalnie umieszczonymi metkami, nieużywanego, czystego, pozbawionego zapachu). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Zamawiającego numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Produktu. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą karę. 
 6. Zamawiający jest w pełni obciążony kosztem zwrotu Produktu.
 7. Zwracany produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu Produktu uszkodzonego,  zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 9. Sklep nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem lub jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej oraz paczki wysłane przez firmę kurierską.
 10. Wszelkie reklamacje związane z jakością usług świadczonych przez Usługodawcę, Zamawiający może kierować na adres mailowy support@qushee.com. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych, a o jej rezultacie Zamawiający zostaje poinformowany również drogą mailową, pod adresem z którego nadał wiadomość z reklamacją.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez Sklep.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep oraz partnerów (w tym firm kurierskich) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Zamawiający będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie qushee.com oraz drogą mailową na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 4. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 6. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowanie, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.
Visit Us On PinterestVisit Us On InstagramVisit Us On Facebook